Aplikimi/Application
Perpara aplikimit sigurohuni qe te keni lexuar te gjitha informacionet paraprake mbi Kriteret e BioBlitz dhe tek Kategorite.
Before you submit your application make sure that you are informed about the crieteria and categories of this BioBlitz.

-Kujdes: të gjitha fushat duhen plotësuar korrektësisht, sipsas udhëzimit të mëposhtëm:
-Attention: All fields must be filled correctly as described in the following guideline:

Emri Mbiemri/Name Surname
- Vendosni, Emrin dhe Mbiemrin tuaj pasy ky informacion nevojitet për të drejtat e autorit
- Place your Name and Surname, this information is necessary for the authorship rights.  

Adresa e-mail/e-mail address
- Në këtë fushë vendosin adresën tuaj të e-mail në mënyrë që tu kontaktojmë në lidhje me fotot tuaja.
- Place your e-mail address so we could contact you about your photos.

Kategoria / Category
- Vendosni kategorinë te cilës i përket foto. (për më shumë detaje viitoni kategoritë).
- Place the category related to the photo you are about to upload.

Vendi i fotografimit/ Place where the photo was taken
-Në fushën vendi i fotografimit, duhet të shënohet ndonjë detaj topografik si fshati më i afërt dhe rrethi, p.sh. Qarrishtë, Librazhd. Kini parasysh që vetëm foto të marra nga brezi i gjelbër janë të lejueshme.
-Place some topographical annotation of the place where the photo has been taken, like the nearest village and the district. Please note that only photographs deriving from the Albanian green belt are allowed.

Viti i fotografimit/Date
-Në fushën viti i fotografimit shënoni datën e saktë të fotografisë. Në rast se bëhet fjalë për një foto të vjetër ku vetëm viti dihet, atëherë si konvencion do të përdoret 1 Janar dhe viti i saktë.
-Place the date when the photo was taken, if it is an old photo and the date is unknown you can put by convention the 1 January and the exact year.   

Pershkrimi i fotos/ Photo Desctiption
-Në fushën përshkrimi i fotos ju mund të shkruani rethanat në të cilat është bërë fotografia ose të dhëna të përgjithshme mbi specien e fotografuar.
-Please provide some description of the photo or details of the species you have captured.  

Përzgjidhni foton tuaj/ Select your photo
-Në fushën perzgjidhni foton tuaj, duhët të kërkoni në kompiuterin tuaj skedarin e fotos dhe ta përzgjidhni atë. Formatet e lejuara janë: gif, jpg, jpeg, png, mpeg dhe bmp. Në përfundim shtypni butonin ngarko të dhënat.
-Browse your folders and select the photo you would like to upload. The allowed file formats are: gif, jpg, jpeg, png, mpeg and bmp. At the end click the green button to submit the photo.
  • Formulari i Aplikimit / Application form

    Ju lutemi te plotesoni fushat e me poshtme. / Please fill in the following fields.
  • Ngarko te dhenat / Submit
Përserisni hapat e mësipërme për të aplikuar foto të tjera.
Repeat the above steps to apply other photos.Mbështetur nga:

EuroNatur site
Greenbelt europe

Financuar nga:

 


Follow us

Facebook PPNEA   LinkedIn PPNEA

Twitter PPNEA   Youtube PPNEA
  • Contact us

  • Submit

  • Newsletter

  • Subscribe
Language
Albanian   English